CAT Short Film 2018

Thai Touch “สัมผัสเสน่ห์ไทยที่คุณไม่เคยรู้”

CAT Short Film 2018

Thai Touch “สัมผัสเสน่ห์ไทยที่คุณไม่เคยรู้”

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

คุณสมบัติผู้สมัคร

1 เป็นนิสิต นักศึกษา ที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาสังกัดของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ

2 ส่งผลงานได้เฉพาะประเภททีม ตั้งแต่ 2-5 คน ทีมละไม่เกิน 5 คน โดย 1 คนสามารถสังกัดได้ 1 ทีมเท่านั้น

3 สมาชิกในทีมต้องอยู่สังกัดมหาวิทยาลัยเดียวกันเท่านั้น แต่ไม่จํากัดระดับชั้นปีการศึกษาและ คณะวิชา

4 ทุกทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าสถาบันการศึกษา ให้การรับรองว่าเป็นนิสิต-นักศึกษา ในสถาบันนั้นจริง พร้อมส่งสําเนาบัตรประจําตัวนิสิต-นักศึกษา ในรูปแบบไฟล์ .PDF แนบมาพร้อมใบสมัคร

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

1 ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่ง Treatment ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ที่จะนํามาผลิตเป็นภาพยนตร์สั้นความยาว 10-15 นาทีโดยผู้สมัคร 1 ทีม สามารถส่งผลงานได้ 1 เรื่อง พร้อมตั้งชื่อเรื่องให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่นําเสนอ และต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่เคยส่งประกวด หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อนโดยนําเสนอภายใต้หัวข้อ ผู้สมัครเข้าประกวดต้องส่งหนังสั้นภายใต้หัวข้อ Thai Touch “สัมผัสเสน่ห์ไทยที่คุณไม่เคยรู้” งานประกวดภาพยนตร์สั้นที่ใช้ไทยคอนเทนท์ (Thai Content) ประเภทสังคมและวัฒนธรรม ให้ผู้เข้า ประกวดถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทย ในยุคที่การสื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิต ประจําวัน ผ่านการนําเสนอในรูปแบบหนังสั้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ชมเกิดความตระหนัก เปิดมุมมองใหม่ ฉุกคิด และได้รับแรงบัลดาลใจใหม่ๆ ทั้งนี้ผู้เข้าประกวดจะได้ฝึกคิดวิธีการนําเสนอเรื่องราวที่สร้างมุมมองใหม่อีกด้วย

2 คณะกรรมการจะคัดเลือก Treatment จํานวน 15 ผลงาน เพื่อรับงบสนับสนุนจํานวน 20,000 บาทเพื่อนําไปผลิตเป็นภาพยนตร์สั้น โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็น ผู้เตรียมอุปกรณ์และดําเนินการผลิตเองทั้งหมด ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่สามารถดําเนินการผลิตผลงานได้ตามกําหนดระยะเวลาและ/หรือปฏิบัติผิด จากเงื่อนไข ข้อกําหนด กติกาทางคณะกรรมการ สามารถเรียกคืนงบประมาณจํานวนดังกล่าวจากผู้ผ่านการคัดเลือกได้

3 ผู้ผ่านการคัดเลือกจํานวน 15 ทีมจะต้องผลิตภาพยนตร์สั้นในรูปแบบของไฟล์ MP4 FULL HDความคมชัดระดับ 1920 x1080 บันทึกลงแผ่น DVD และต้องตัดต่อเป็น Teaser ความยาว 30 วินาที
เพื่อให้ทางคณะกรรมการดําเนินโครงการ นําไปจัดทําเป็นไฟล์สําหรับฉายในโรงภาพยนตร์ในวันประกาศผลการประกวด

4 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเก็บภาพเบื้องหลังการถ่ายทําเพื่อให้ทางคณะกรรมการดําเนินโครงการสามารถนําไปจัดทําไฟล์ภาพเบื้องหลังเพื่อโปรโมทโครงการและโปรโมทหนังสั้นของแต่ละทีม

5 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 15 ทีม จะต้องส่งตัวแทนอย่างน้อย 2 คน เพื่อเข้าร่วมฟังบรรยายจากผู้บริหารCAT Channel ร่วมกับตัวแทนกรรมการ(ผู้กํากับภาพยนตร์และวิทยากร) ในหัวข้อ“คิด|เล่า|ถ่าย|ตัด”ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ CAT Tower (บางรัก) และต้องเข้าร่วมงานประกาศ ผลรางวัลการประกวด ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงภาพยนตร์ CAT First Class Cinema @ Central World

6 ผู้ผ่านการคัดเลือก 15 ทีม ต้องสร้างผลงานด้วยซอฟท์แวร์ Open Source หรือซอฟท์แวร์อื่นๆที่ถูกกฎหมายองค์ประกอบทั้งภาพและเสียงจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาและต้องมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน

7 ในกรณีที่ผลงานใดมีการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ส่งผลงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้นทางคณะกรรมการดําเนินการโครงการฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และคณะกรรมการ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันทีโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎกติกา หรือมีการลอกเลียน แบบละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

8 ผลงานของผู้ส่งหนังสั้นเข้าประกวดทั้งหมด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ CAT Channel ซึ่งสามารถนําไปดัดแปลง แก้ไข และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต จากผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

9 คณะกรรมการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆของการประกวดโดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

หลักฐานการจัดส่งผลงาน

1 ใบสมัครจํานวน 1 ชุด สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์โครงการ

2 สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา จํานวน 1 แผ่น พร้อมระบุสําเนาถูกต้อง (สมาชิกทุกคนในทีม)

3 เนื้อเรื่องโดยย่อ (Treatment) ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ

4 หลักฐานการยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง

5 หลักฐานการยินยอมให้ส่งเข้าประกวดจากอาจารย์ที่ปรึกษา

เกณฑ์ในการตัดสินการประกวดหนังสั้น

เนื้อหาและเรื่องราวจะต้องสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด “Thai Touch : เสน่ห์ไทยที่คุณไม่เคยรู้” โดยมีการนำเสนอที่โดดเด่น ด้วยวิธีการเล่าเรื่องในเชิงภาพยนตร์ที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างน่าสนใจและเข้าถึงกลุ่มผู้ชมที่หลากหลาย พร้อมคุณภาพของภาพและเสียงที่ถูกลิขสิทธิ์สามารถนำไปเผยแพร่ได้อย่างเหมาะสม

ส่งผลงานได้ที่ cat.shortfilm@gmail.com    ติดต่อสอบถาม 093-929-9541

ส่งผลงานได้ที่ cat.shortfilm@gmail.com ติดต่อสอบถาม 093-929-9541

กำหนดการ

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ : ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562

กำหนดการ

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ : ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562

Scroll to top